Menü Bezárás

JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

Aki webáruházat üzemeltet, vagy webáruház indításán gondolkodik tudja jól, hogy egy webshopnak megannyi jogszabálynak kell megfelelnie. Azonban az esetek 80%-ban csak annyit tudnak, hogy van az elállási jog, az ÁSZF, az Adatkezelési tájékoztató (GDPR) és a jótállás. Pedig ennél lényegesen több jogszabálynak kell megfelelni, amelyek egy része nem csak a webáruházakra vonatkozik, de jó párat speciálisan az e-kereskedelemre szabtak.

Az alábbi listában tájékoztató jelleggel igyekeztünk összegyűjteni mindazon jogszabályokat, amelyeknek egy webáruház üzemeltetése során meg kell felelned. Bár nagy részük több területet is érint, a listát megpróbáltuk csoportosítani aszerint, hogy az a működést, a marketinget, a személyes adatokat, stb. érintik. A jogszabályokhoz egy rövid leírásban találod, milyen területet érint, a webáruház mely részét szabályozza az adott jogszabály.

A lenti információk nem tekinthetők jogi állásfoglalásnak, kizárólag azt a célt szolgálják, hogy tudd, mely területeken kell figyelned valamilyen törvényre, rendeletre. Minden esetben azt javasoljuk, hogy konkrét kérdéseiddel fordulj szakemberhez, jogászhoz.

Az alábbi gombra kattintva bármely jogszabályra rá tudsz keresni, alatta pedig kategóriákba szedve összegyűjtöttem a webáruházakat érintő legfontosabb jogszabályokat.


WEBÁRUHÁZ MŰKÖDÉS, MŰKÖDTETÉS

45/2014. (II.26.) KORMÁNYRENDELET A FOGYASZTÓ ÉS A VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉSEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL 

E rendeletben foglaltakat a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződésekre kell alkalmazni.

E rendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.

E rendeletben foglaltaktól a fogyasztó javára a felek megállapodása eltérhet.

Tájékoztatási kötelezettség, ÁSZF, Elállási jog

JOGSZABÁLY

1997.ÉVI CLV. TÖRVÉNY A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL

Az Országgyűlés annak érdekében hozta ezt a rendelkezést, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek – különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá az egyesületeken keresztül történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek – védelmét, valamint az érvényesítésükhöz szükséges intézményrendszer továbbfejlesztését.

JOGSZABÁLY

2001.ÉVI CVIII. TÖRVÉNY AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOMMAL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK EGYES KÉRDÉSEIRŐL (FŐKÉPP A 13/A. §-A)

Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése és ez által a gazdasági fejlődés előmozdítása, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások révén a magyar gazdaság nemzetközi versenyképességének javítása, továbbá az elektronikus kereskedelmi kapcsolatokban a fogyasztók jogainak védelme érdekében az európai uniós jogszabályokkal összhangban alkotta ezt a rendelkezést.

Adatvédelem (13/A§)
Elektronikus hírdetés
Előzetes engedélyezést kizáró elv
Weboldalon köztelezően megjelenítendő információk
Kiskorúak védelme
Az elektronikus úton történő szerződéskötésre vonatkozó szabályok
stb…

JOGSZABÁLY

2013.ÉVI V. TÖRVÉNY A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL

Fogyasztó és vállalkozás között kötött szerződés
Hibás teljesítés
Kellék- és termékszavatosság, jótállás
Az elektronikus úton történő szerződéskötés különös szabályai
stb…

JOGSZABÁLY

23/2014. (VI. 23/2014. (VI. 30.) NGM RENDELET A SZÁMLA ÉS A NYUGTA ADÓIGAZGATÁSI AZONOSÍTÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS FORMÁBAN MEGŐRZÖTT SZÁMLÁK ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉRŐL

Számlázó programmal szembeni követelmények
Számlázó programok adatszolgáltatása

JOGSZABÁLY

2007. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL (ÁFA TV. )

Az Általános forgalmi adóval kapcsolatos szabályok, rendelkezések

JOGSZABÁLY

2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról

Ez a törvény tartalmazza többek közt a készpénzhelyettesítők használatával kapcsolatos tudnivalókat, mint pl. hogy nem számítható fel a vásárlónak díj amiatt, hogy bankkártyával fizet.


“2§ 12. kedvezményezett: az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja,
36§ (1) A fizetési műveletet a felek által megállapított devizanemben kell teljesíteni.
(2) * Az EGT-államokon belül végzett fizetési művelet esetében, ha mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója vagy a fizetési műveletben érintett egyetlen pénzforgalmi szolgáltató székhelye EGT-állam területén található, akkor a fizető felet és a kedvezményezettet kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség terheli.
(4) * A kedvezményezett készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatáért díjat, költséget vagy egyéb fizetési kötelezettséget nem számíthat fel.”

JOGSZABÁLY

WEBÁRUHÁZAK ADATKEZELÉSE, SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME (GDPR, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS, STB.)

2011.ÉVI CXII. TÖRVÉNY – AZ INFORMÁCIÓS ÖNRENDELKEZÉSI JOGRÓL ÉS AZ INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL (A TOVÁBBIAKBAN: INFOTV.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. FEBRUÁR 28.) A BELSŐ PIACON BELÜL A VEVŐ ÁLLAMPOLGÁRSÁGA, LAKÓHELYE VAGY LETELEPEDÉSI HELYE ALAPJÁN TÖRTÉNŐ INDOKOLATLAN TERÜLETI ALAPÚ TARTALOMKORLÁTOZÁSSAL ÉS A MEGKÜLÖNBÖZTETÉS EGYÉB FORMÁIVAL SZEMBENI FELLÉPÉSRŐL, VALAMINT A 2006/2004/EK ÉS AZ (EU) 2017/2394 RENDELET, TOVÁBBÁ A 2009/22/EK IRÁNYELV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Short Description

JOGSZABÁLY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. ÁPRILIS 27.) A TERMÉSZETES SZEMÉLYEKNEK A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE TEKINTETÉBEN TÖRTÉNŐ VÉDELMÉRŐL ÉS AZ ILYEN ADATOK SZABAD ÁRAMLÁSÁRÓL, VALAMINT A 95/46/EK RENDELET HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSÉRŐL (ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET)

Short Description

JOGSZABÁLY

1995. ÉVI CXIX. TÖRVÉNY A KUTATÁS ÉS A KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS CÉLJÁT SZOLGÁLÓ NÉV- ÉS LAKCÍMADATOK KEZELÉSÉRŐL

Short Description

JOGSZABÁLY

4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM EGYÜTTES RENDELET A TERMÉKEK ELADÁSI ÁRA ÉS EGYSÉGÁRA, TOVÁBBÁ A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA FELTÜNTETÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL

A fogyasztónak megvételre kínált termék eladási árának, egységárának, valamint a szolgáltatás díjának feltüntetésére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.Short Description

JOGSZABÁLY

JÓTÁLLÁS, GARANCIÁK, TERMÉKSZAVATOSSÁG, KELLÉKSZAVATOSSÁG

151/2003. (IX.22.) KORMÁNYRENDELET A TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEKRE VONATKOZÓ KÖTELEZŐ JÓTÁLLÁSRÓL

A kötelező jótállással érintett termékek garanciális ügyintézéseket, és az ezzel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket tartalmazó jogszabály.

JOGSZABÁLY

19/2014. (IV.29.) NGM RENDELET A FOGYASZTÓ ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI SZERZŐDÉS KERETÉBEN ELADOTT DOLGOKRA VONATKOZÓ SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK INTÉZÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAIRÓL

270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A címben szereplő jogszabályok módosítása pl. a jótállás idejéről valamint a jótállási kötelezettségekről.

JOGSZABÁLY

MARKETING, REKLÁM, HÍRDETÉSEK

2008. ÉVI XLVII. TÖRVÉNY – A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI TISZTESSÉGTELEN KERESKEDELMI GYAKORLAT TILALMÁRÓL (Fttv.)

Ez a törvény állapítja meg az áruhoz kapcsolódó, a kereskedelmi ügylet lebonyolítását megelőzően, annak során és azt követően a fogyasztóval szemben alkalmazott kereskedelmi gyakorlatokra, valamint az ilyen kereskedelmi gyakorlat tekintetében alkalmazott magatartási kódexekre vonatkozó követelményeket, és az azok megsértésével szembeni eljárás szabályait.

JOGSZABÁLY

2008. ÉVI XLVIII. TÖRVÉNY – A GAZDASÁGI REKLÁMTEVÉKENYSÉG ALAPVETŐ FELTÉTELEIRŐL ÉS EGYES KORLÁTAIRÓL (KÜLÖNÖSEN A 6.§-A) – AKA REKLÁM TV.

Short Description

JOGSZABÁLY

2005. ÉVI XC. TÖRVÉNY AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZABADSÁGRÓL

Short Description

JOGSZABÁLY

2003. ÉVI C. TÖRVÉNY AZ ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSRŐL (KIFEJEZETTEN A 155.§-A)

Short Description

JOGSZABÁLY

16/2011. SZ. VÉLEMÉNY A VISELKEDÉSALAPÚ ONLINE REKLÁM BEVÁLT GYAKORLATÁRA VONATKOZÓ EASA/IAB-AJÁNLÁSRÓL

Short Description

JOGSZABÁLY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/83/EU SZÁMÚ IRÁNYELVE

Short Description

JOGSZABÁLY

SZERZŐI JOG, MÁSOLÁSVÉDELEM, PLÁGIUM

1999.ÉVI LXXVI. TÖRVÉNY A SZERZŐI JOGRÓL

Short Description

JOGSZABÁLY